Tehnička pomoć

Komponenta 2 – Tehnička pomoć


Aktivnost 2.1: Izrada priručnika za uvođenje najboljih dostupnih tehnika (BAT)

Kako bi se operaterima olakšalo korišćenje BREF dokumenata (referentnih dokumenata o najboljim dostupnim tehnikama) i izrada dokumentacije koja je deo zahteva za integrisanu dozvolu (poređenje sa najboljim dostupnim tehnikama i Program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja i aktivnosti propisanim uslovima), planirana je izrada priručnika za primenu BAT. Ovaj priručnik će obuhvatiti sve najbolje dostupne tehnike primenljive na sektor intenzivnog uzgoja i obuhvaćenje vertikalnim i horizontalnim BREF dokumentima. Priručnik će obuhvatiti BAT za različite tipove farmi živine i svinja, uputstvo za izradu navedenih dokumenata i biće prilagođen trenutnoj situaciji u Srbiji.


Aktivnost 2.2: Priručnik za pripremu zahteva za integrisanu dozvolu i prateće dokumentacije 

U okviru ove aktivnosti tim eksperata u saradnji sa nadležnim Ministarstvom će pripremiti pojednostavljenu formu zahteva i dozvole, uzimajući u obzir specifičnost predmetnih postojenja. Takođe je planirana izrada priručnika u kojem operateri na jednom mestu mogu naći sva potrebna uputstva za izradu zahteva, sakupljanje potrebnih podataka, izradu ostale neophodne dokumentacije, obaveze monitoringa i izveštavanja.


Aktivnost 2.3: Izrada priručnika za energetsku efikasnost 

Priručnik za energetsku efikasnost obuhvatiće ček liste za operatere i kako izvršiti energetski audit, korišćenje indikatora i merenje i praćenje specifične potrošnje energije. Dokument će sadržati i opcije za smanjenje potrošnje energije, uvođenje obnovljivih izvora energije i low carbon tehnologija. Tim ekperata će pripremiti i model za izradu plana mera za efikasno korišćenje energije koji je sastavni deo IPPC zahteva. Model će biti korišćen pri izradi dokumentacije za 10 izabranih IPPC operatera.


Aktivnost 2.4: Pružanje pomoći operaterima u izradi zahteva za integrisanu dozvolu i potrebne dokumentacije

Projektni tim u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine izabraće 10 IPPC farmi za koje će se uraditi zahtev i ostala potrebna dokumentacija propisana zakonskom regulativom.  Pri izboru operatera vodiće se računa o tome da se obuhvate različiti tipovi farmi i sa različitih teritorija, ali i spremnost operatera na saradnju, postojanje odgovarajućih dozvola i drugo. Posebna pažnja biće usmerena na izradi dokumenata kao što je poređenje sa BAT, granične vrednosti emisija, upravljanje stajnjakom, energetska efikasnost i monitoring. U ceo postupak biće uključeni i predstavnici gradova i opština, nadležni za izdavanje  dozvola, i inspekcija.


Aktivnost 2.5: Pružanje pomoći nadležnim organima u izradi nacrta integrisanih dozvola za izabrane operatere

U okviru ove aktivnosti je planirana izrada nacrta dozvola za 10 izabranih operatera koji ispunjavaju određene uslove definisane tokom pripremne faze. Tim eksperata će pomoći nadležnim organima u pripremi administrativnog i tehničkog dela dozvole, u propisivanju uslova, graničnih vrednosti emisija i monitoringa. Ovo je ujedno i prilika za nadležne organe da prođu praktičnu obuku, radeći sa domaćim i stranim ekspertima na izdavanju dozvole.


Aktivnost 2.6: Pomoć sektoru inspekcije za zaštitu životne sredine

Tim eksperata će izvrštiti analizu postojećih procedura i dati preporuke kada je u pitanju inspekcijski nadzor u postrojenjima za intenzivan uzgoj živine i svinja. U okviru ove aktivnosti biće izrađene ček liste za inspekciju predmetnih postrojenja, a kako bi se obezbedila i praktična obuka na terenu, organizovaće se 10 zajedničkih inspekcija izabranih farmi.


Aktivnost 2.7: Vodni uslovi i vodne dozvole

U okviru ove aktivnosti biće analizirane postojeće procedure i tehnički sadržaj vodnih uslova i vodnih dozvola izdatih od nadležnih organa na nacionalnom, pokrajinskom i gradskom nivou u cilju poređenja sa zaključcima i rezultatima prethodnih aktivnosti vezanih za upravljanje vodama i stajnjakom u okviru projekta. Tim eksperata pripremiće uputstvo za nadležne organe na svim nivoima sa preporukama i minimalnim uslovima za izdavanje vodnih uslova i vodnih dozvola u skladu sa zahtevima direktive o industrijskim emisijama.