Zakonodavni okvir

Komponenta 1 – Zakonodavni okvir


 Aktivnost 1.1: Analiza veze između Direktive o industrijskim emisijama i srodnih direktiva u oblasti intenzivnog uzgoja živine i svinja i primena u Srbiji

U okviru ove aktivnosti biće analizirani svi delovi IE Direktive i srodnih direktiva, a koji se odnose na sektor intenzivnog uzgoja živine i svinja u cilju poređenja sa postojećim propisima u Srbiji. Analiza će obuhvatiti i rezultate prethodnih projekata ili projekata koji su u toku, kao i dokumenta pripremljena tokom skrining faze. Gap analiza biće osnov za izradu preporuka za izmene postojeće regulative u cilju usaglašavanja sa propisima EU i implementacije IE Direktive.