IPPC i sektor za intezivan uzgoj živine i svinja

Direktiva o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, IPPC Direktiva 2008/1/EC,  je transponovana u zakonodavstvo Republike Srbije kroz Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine (Sl. glasnik RS, br 135/2004 i 25/2015). Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti koje mogu imati negativne efekte na zdravlje ljudi, životnu sredinu i materijalna dobra, vrste aktivnosti i postrojenja, nadzor i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine. Postrojenja i aktivnosti koje su u obavezi da pribave integrisanu dozvolu navedene su u Uredbi o vrstama aktivnosti i postrojenja za koje se izdaje integrisana dozvola (Sl. Glasnik  RS, br. 84/2005), koja je u skladu sa Aneksom I Direktive. Sektor intenzivnog uzgoja živine i svinja sa preko 70 farmi koje su u obavezi da dobiju integrisanu dozvolu je sektor sa najvećim brojem postrojenja u Srbiji.

Postojeća IPPC direktiva je zamenjena novom Direktivom o industrijskim emisijama, IED 2010/75/EU, i Republiku Srbiju u narednom periodu očekuje transponovanje ove direktive u pravni sistem, kao i proces implementacije. Što se tiče aktivnosti u vezi intenzinog uzgoja živine i svinja, ove aktivnosti su ostale i u novoj Direktivi.

Nadležnost za izdavanje integrisanih dozvola je podeljena na republički, pokrajinski i lokalni nivo, u zavisnosti od vrste aktivnosti. Prema pomenutoj Uredbi, za izdavanje integrisane dozvole za farme za uzgoj živine i svinja sa određenim kapacitetom, nadležna je lokalna samouprava. Ukoliko lokalna samouprava proceni da ne može da sprovodi zakonsku regulativu iz ove oblasti, može da prosledi nadležnost resornom ministarstvu.