Prva konferencija projekta “Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intezivan uzgoj živine i svinja”

DSC_0405

Prva konferencija u okviru projekta “Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intezivan uzgoj živine i svinja”, održana je 8. septembra 2015. godine u Privrednoj komori Srbije u Beogradu.
Konferenciji su prisustvovali predstavnici svih zainteresovanih strana u postupku izdavanja integrisanih dozvola u sektoru intenzivnog uzgoja živine i svinja – operateri koji su u obavezi da pribave integrisanu dozvolu, predstavnici lokalnih samouprava kao nadležni organ za izdavanje integrisanih dozvola i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Pokrajinskog Sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Univerziteta i drugih organa i organizacija.
Na početku skupu se obratio g-din Dušan Stokić, rukovodilac Centra za zaštitu životne sredine, Privredne komore Srbije, koji se kao domaćin ove konferencije zahvalio svima na prisustvu i podsetio na značaj ove teme i obaveza koje proističu primenom IPPC Direktive.
U ime Ambasade Švedske u Beogradu, donatora projekta, skupu se obratio prvi sekretar, g-din Tomas Nyström, koji je iskazao svoje zadovoljstvo dosadašnjim radom na projektu čiji je opšti cilj pružanje podrške nadležnim organima u Srbiji i operaterima u procesu usvajanja održivog pristupa za sprovođenje IPPC/IE Direktive u objektima za intenzivni uzgoj svinja i živine.
G-din Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra, u ime Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, zahvalio se donatoru projekta na poverenju i ulaganju u ovaj sektor u Srbiji kao jednom od najvažnijih i najbrojnijih po broju operatera i po obavezama koje predstoje prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.
Prof. dr Ivanka Popović, prorektor za nauku Univerziteta u Beogradu i profesor Tehnološko – metalurškog fakulteta, zahvalila se donatoru projekta, Ambasadi Švedske u Beogradu, prisutnima na zainteresovanosti i istakla značaj ovog projekta za Tehnološko – metalurški fakultet i podršku timu angažovanom na ovom projektu.
G-đa Aleksandra Vučinić, predstavnik Odeljenja za integrisane dozvole Ministrarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, naglasila je važnost projekta za Srbiju u cilju boljeg sprovođenja Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine u pomenutoj oblasti. Ona je prezentovala postojeću zakonsku regulativu i obaveze operatera, sa posebnim osvrtom na zahtev za integrisanu dozvolu, najbolje dostupne tehnike, kao i na buduće obaveze koje operatere čekaju kada se u zakonodavstvo Republike Srbije bude transponovala nova direktiva o industrijskim emisijama (IED).
G-đa Bojana Vukadinović, rukovodilac projekta, je predstavila ciljeve i rezultate projekta i istakla da projekat pokriva celokupan proces, od izrade zahteva za izdavanje dozvole, preko izrade samih dozvola, do inspekcijske kontrole poštovanja uslova iz dozvole. Takođe je predstavila rezultate pripremne faze projekta, koja je trajala od aprila do avgusta 2015. godine, i u okviru koje su prikupljeni podaci za više od 90 postrojenja i 49 opština o statusu integrisanih dozvola.
G-din Riccardo Quaggiato, ključni ekspert na projektu, je predstavio planirane aktivnosti do kraja projekta, aprila 2017. godine. Aktivnosti su podeljene u tri glavne komponente – analiza zakonodavnog okvira, tehnička pomoć i obuke. On je istakao posebno značaj aktivnosti koje se odnose na direktnu podršku operaterima i lokalnim samoupravama kroz izradu zahteva i nacrta integrisanih dozvola.
U drugom delu konferencije prisutni su imali priliku da čuju predstavljanje IPARD programa, instrumenta za pretpristupnu pomoć u oblasti ruralnog razvoja za period od 2014. do 2020. godine i kriterijume za finansijsku pomoć operaterima iz sektora intenzivnog uzgoja. Eksperti iz Irske i Hrvatske, angažovani na projektu, prezentovali su svoja iskustva iz oblasti uvođenja i primene IPPC/IE Direktiva u svojim zemljama.
Program konferencije i prezentacije održane na konferenciji možete pogledati ovde. Fotografije sa konferencije možete pogledati u Galeriji.