Druga konferencija projekta “Implementacija IPPC/IE direktive u postrojenjima za intezivan uzgoj živine i svinja”

09-02-2017-IRN_025

Druga konferencija u okviru projekta “Implementacija IPPC/IE Direktive u postrojenjima za intezivan uzgoj živine i svinja”, održana je 9. februara 2017. godine u Privrednoj komori Srbije, Resavska 15, Beograd. Konferenciji su prisustvovali predstavnici svih zainteresovanih strana u postupku izdavanja integrisanih dozvola u sektoru intenzivnog uzgoja živine i svinja – operateri koji su u obavezi da pribave integrisanu dozvolu, predstavnici lokalnih samouprava i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije kao nadležnog organa za izdavanje integrisanih dozvola, Univerziteta i drugih organa i organizacija.

Na početku skupu se obratio g-din Miroslav Miletić, potpredsednik Privredne komore Srbije, koji se kao domaćin ove konferencije zahvalio svima na prisustvu i podsetio na značaj ove teme, dok se u ime Ambasade Švedske u Beogradu, donatora projekta, skupu obratio prvi sekretar, g-din Robert Nygard.

G-din Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra, u ime Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, zahvalio se donatoru projekta na poverenju i ulaganju u ovaj sektor u Srbiji. On je naglasio da je potrebno da farme živine i svinja u narednom period sprovedu mere za sprečavanje zagađivanja životne sredine, ili tamo gde nije moguće sprečiti zagađivanje, da preduzmu mere za smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu, a da će  rezultat tih aktivnosti biti dobijanje integrisane dozvole prema Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Prof. dr Đorđe Janaćković, dekan Tehnološko-metalurškog fakulteta, zahvalio se donatoru projekta, Ambasadi Švedske u Beogradu i prisutnima na zainteresovanosti. On je naglasio da  su priručnici formirani tako da olakšaju pripremu dokumentacije, kroz jasne i praktične alate koji se mogu iskoristiti za ispunjenje svake propisane obaveze, kao i da su značajni rezultati projekta i izmenjen Pravilnik o integrisanim dozvolama, povećan broj podnetih zahteva za dobijanje dozvole i uspostavljanje mreže zainteresovanih farmi i bolja komunikacija između fakulteta, nadležnog ministarstva i Privredne komore Srbije.

U drugom delu konferencije prisutnima su od strane eksperata na projektu predstavljeni: “Integrisano sprečavanje i kontroli zagađivanja životne sredine u sektoru intenzivnog uzgoja živine i svinja – Priručnik za izradu zahteva za integrisanu dozvolu” i  “Priručnik za efikasno korišćenje energije na farmama za uzgoj živine i svinja”. Konsiltanti na projektu, predstavili su i pojedine planove koji su sastavni deo zahteva za integrisanu dozvolu za farme za uzgoj živine i svinja.

G-din Nebojša Redžić, rukovodilac departmana za Nacionalni registar zagađivača, Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine održao je kratku prezenaciju o “Dopuni Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka koja se odnosi na metodologije za proračun količina emitovanih zagađujućih materija u vazduh sa farmi”. G-đa Dragana Vidojević je ispred Agencije za zaštitu životne sredine, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine predstavila publikaciju – Poljoprivreda i životna sredina u Republici Srbiji – indikatorski prikaz.

 Učesnici konferencije dobili su odštampane priručnike.

Program konferencije i prezentacije održane na konferenciji možete pogledati ovde. Fotografije sa konferencije možete pogledati u Galeriji.